Информираме Ви, че стартира дългоочакваната процедура „Адаптирана работна среда“.  Краен срок за представяне на предложенията: 31.12.2023г., 17:00 часа.

Финаснова помощ до 200 000 Евро и до 100% за малки и средни предприятия и 80% за големи. Дейностите, които ще получат подкрепа включват:

1.Разработване и прилагане на „зелени“ модели на организация на труд съобразно спецификата на конкретните работни места в предприятията. Изготвяне на „зелени“ карти за организация на работни процеси на конкретните работни места. Обучение  на лицата от целевата група насочено към внедряване на „зелени“ модели на организация на труд. (задължителна дейност)

2.Осигуряване на  превенция и профилактика на “бърнаут“ на работното място и „ефекти от Covid пандемията върху менталното здраве“- психологична подкрепа.

3.Закупуване на лични предпазни средства и специално работно облекло.

4.Осигуряване на колективни предпазни средства, вкл. модернизация и/или реконструкция, и/или обезопасяване на съществуващи обекти, технологични процеси, машини и съоръжения, свързани с подобряване условията на труд.

5.Осигуряване на социални придобивки за работещите вкл. ремонт и оборудване на места за отдих, рехабилитация, спорт, хранене и почивка в предприятията и др.

Допустими разходи:

  • Разходи за услуги
  • Разходи за материали – закупуване на лични предпазни средства и специално работно облекло
  • Разходи за материални активи – закупуване на средства за колективна защита, свързани с подобряване условията на труд; обзавеждане и оборудване на места за отдих, рехабилитация, спорт, хранене и почивка в предприятията
  • Разходи за СМР – ремонт – основен или текущ, свързани с дейностите по осигуряване на колективни предпазни средства и обезопасяване на обекти, технологични процеси и машини, както и за ремонт и оборудване на места за отдих, хранене и спорт.
  • Непреки разходи

Оставаме на разположение при необходимост.

доц.д-р Л.Христова, дм – 0887 228 774