EU-OSHA провежда  проучване на експозицията на работниците на рискови фактори, свързани с раковите заболявания, в Европа. При условие че раковите заболявания представляват около 53 % от всички смъртни случаи, свързани с работата, в ЕС и в други развити страни, надеждните данни за експозицията на работното място на рискови фактори, свързани с раковите заболявания, са от съществено значение както за безопасността и здравето на работещите, така и за наличието на продуктивна и устойчива икономика.В проучването се разглеждат също най-често срещаните ситуации на експозиция и броят и характеристиките на работниците, изложени на редица рискови фактори, свързани с раковите заболявания, включително: азбест, бензен, хром, отработени газове от дизелови двигатели, никел, прах от силициев диоксид, ултравиолетово лъчение, дървесен прах и други. Целта на проучването е кампаниите за повишаване на осведомеността и мерките за превенция да бъдат по-добре насочвани, както и да се допринесе за основаното на факти създаване на политики.

Публикуването на първите констатации е предвидено за 2023 г. След оценка през 2024 г. ще бъдат взети решения за разширяване на обхвата на проучването, за да бъдат включени повече държави и допълнителни рискови фактори. В прегледа на този проект ви представяме ново и новаторско проучване за експозицията на работниците в Европа на рискови фактори за ракови заболявания. На ниво ЕС липсва надеждна и сравнима информация за експозицията на рискови фактори за ракови заболявания на работното място. Новото проучване цели да попълни тази липса на информация за един от най-големите свързани с работата здравни проблеми в Европа.

За повече информация, посетете следния линк:

file:///C:/Users/HP/Downloads/WES_Project%20overview_EN%20(2).pdf