Мускулно – скелетните заболявания (МСЗ), представляват значителен проблем както за работещите, така и за работодателите. В проучването на EU-OSHA от 2020 г. „Work-related musculoskeletal disorders: why are they still so prevalen“, се идентифицират редица проблеми, свързани с неотчитането на психосоциалните рискови фактори към общия риск за развитието на МСЗ. Ето защо се препоръчва холистичен подход към оценката и управлението на риска от МСЗ, като се вземат предвид както физическите, така и психосоциалните рискове.

В други различни изследвания става ясно, че психосоциалните фактори играят роля не само в първоначалната причина за МСЗ, но също така и за влошаване на степента на съществуващите МСЗ, или чрез влошаване на състоянието, или чрез провокиране на симптоми. Доказателствата също така сочат, че те могат да представляват значителна пречка за връщането на работа/рехабилитацията на тези, за които е било трудно да продължат да работят с МСЗ. Следователно разпознаването и преодоляването на тези бариери трябва да бъде неразделна част от процеса на връщане на хората с хронични МСЗ на работното място.

Докато последствията от някои психосоциални фактори като риска от насилие и злоупотреба винаги са отрицателни, други могат да действат по положителен начин и този факт може да се използва като част от програма за управление на риска.

Подкрепата от колеги и мениджъри може да помогне за компенсиране на потенциално неблагоприятните последици от физически и психически натоварващата работа (където високите работни изисквания не могат да бъдат намалени).

Насърчаването на положителна и подкрепяща работна среда (с осигурено обучение, където е подходящо) може да бъде от полза.

Организационните системи трябва да бъдат проектирани така, че да насърчават подобни подходи и да избягват противопоставяне.

Важна е и оценката на физическото и психосоциалното здраве за определяне къде са най-необходими действия и ще да предостави полезна насока за това къде действието трябва да бъде приоритет.

Източници: EU-OSHA (2020) Work-related musculoskeletal disorders: why are they still so prevalent? Evidence from a literature review. Bilbao: EU-OSHA; 2. EU-OSHA (2021) Working with chronic musculoskeletal disorders. Good practice advice report. Bilbao: EU-OSHA