На 28.03.2024 г., на територията на Общинска администрация – гр. Вълчи дол, „Служба по трудова медицина – ЛТМ“ ООД проведе обучение по здравословни и безопасни условия на труд (ЗБУТ), съгласно Наредба РД- 07-2 от 16.12.2009 г. за условията и реда за провеждането на периодично обучение и инструктаж на работниците и служителите по правилата за осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд.

Участниците в обучението се запознаха с нормативните изисквания по осигуряването на здравословни и безопасни условия на труд, както и с правата и задълженията на работодателя и работещите, съгласно Закона за здравословни и безопасни условия на труд.

Детайлно се разясниха правилата при документирането на инструктажите по безопасност и здраве при работа, съгласно Наредба РД-07-2 от 16.12.2009г. за условията и реда за провеждането на периодично обучение и инструктаж на работниците и служителите.

Коментираха се различни казуси, свързани със сезонните работещи и еднодневните трудови договори.

От екипа на „Служба по трудова медицина – ЛТМ“ ООД