В периода 10.01. – 10.04.2024 г., на територията на Тракия Глас България ЕАД, се извършиха обучения на 350 работещи от „Служба по трудова медицина – ЛТМ“ ООД, по правилата за първа долекарска помощ.

Обученията се проведоха в съответствие с правилата за оказване на първа долекарска помощ при увреждане на здравето при работа, утвърдени със Заповед № РД 09-410 от 1994 г.. и чл.14, ал.2 от Наредба № 3 от 25.01.2008 г. за условията и реда за осъществяване дейността на службите по трудова медицина.

Основните теми на обучението по първа долекарска помощ включваха:

Ø Първа долекарска помощ при застрашаващи живота нарушения в дишането и кръвообращението

Ø Първа долекарска помощ при състояние на безсъзнание

Ø Първа долекарска помощ при кръвотечение

Ø Първа долекарска помощ при изгаряния (термични изгаряния и химически изгаряния)

Ø Първа долекарска помощ при наранявания и счупвания

Ø Първа долекарска помощ при попадане на чуждо тяло в окото и др.

Поради големият интерес и заинтересованост от страна на ръководството, обученията ще обхванат всички работещи и ще продължат през цялата година.

 

От екипа на „Служба по трудова медицина – ЛТМ“ ООД