Мъжете и жените имат биологични (полови) различия и дейностите, които извършват, условията на труд и отношението на обществото към тях също са различни (разлики между половете).

Някои различия засягат опасностите, пред които работещите мъже и жени се изправят в работата си, и начините за тяхната оценка и контрол. Поради това EU-OSHA извършва проучвания и повишава осведомеността по проблемите, свързани с БЗР на работещите жени.

Кои са разликите, които влияят върху БЗР ?

Жените:

· работят в определени сектори и извършват специфичен труд,

· баланс между отговорностите на работното място и у дома,

· нямат достатъчно представителство на наставническо и управленско ниво,

· физически се различават от мъжете, въпреки че често има повече различия между жените, отколкото между мъже и жени, напр. по отношение на физическата сила,

· заемат работни меса, които често погрешно се приемат за лесни и безопасни.

Често тези различия не са отразени в практиката за безопасност и здраве при работа. Освен това често се подценяват ефектите от работното натоварване и рисковете, свързани със стреса, при жените на работното място. EU-OSHA има за цел да изтъкне тези различия и да съдейства за подобряване на БЗР в областите, които засягат предимно жените.

Какво могат да направят работодателите ?

Работодателите могат да:

· полагат усилия за осигуряване на по-безопасни и по-спокойни условия на труд за всички,

· включват въпросите на пола при оценка на риска,

· анализират постигнатото и да избягват предположения по отношение на това кой е изложен на риск и защо;

· проявяват гъвкавост по отношение на работното време;

· ангажират жените в процесите на вземане на решения, свързани с БЗР.

Такъв подход носи ползи за всички работещи, не само за жените.

Източник: Европейска агенция по здраве и безопасност