В тежки икономически времена е важно да помним, че лошите условия на безопасност и здраве при работа струват пари. Нещо повече, проучванията на отделни случаи показват, че доброто управление на БЗР в дадено предприятие е свързано с по-добри резултати и по-голяма рентабилност.

 

Всеки, от отделните работници до националните здравни системи, губи от пренебрегването на БЗР. А това значи, че всеки може да спечели от по-добри политики и практики.

Държавите с лоши системи за безопасност и здраве при работа използват ценни ресурси, за да се справят с наранявания и заболявания, които могат да бъдат избегнати. Силната национална стратегия води до многобройни ползи, като например следните:

 • подобрена производителност поради по-малко отсъствия по болест;
 • намаляване на разходите за здравни грижи;
 • задържане на по-възрастните работници на работа;
 • насърчаване на по-ефикасни работни методи и технологии;
 • намаляване на броя на хората, на които се налага да съкратят работното си време, за да се грижат за член от семейството.

Разходи, произтичащи от свързаните с работата злополуки, заболявания и смъртни случаи. Ползите за бизнеса.

Лошата система за безопасност и здраве не само струва на предприятията пари, но и добрата система за БЗР изплаща дивиденти. Предприятията с по-високи стандарти на безопасност и здраве са по-успешни и по-устойчиви.

Изследванията установяват, че всяко евро, инвестирано в БЗР, има възвращаемост от 2,2 евро  и че съотношението между разходите и ползите от подобряване на безопасността и здравето е благоприятно. Икономическите предимства на доброто управление на БЗР за големите и малките предприятия са значителни. Ето само няколко примера за това как добрата система за безопасност и здраве при работа:

 • подобрява производителността на работниците;
 • намалява отсъствията от работа;
 • намалява изплащането на компенсации;
 • съответства на изискванията на подизпълнителите от публичния и частния сектор.

Предприемането на съответни действия може да донесе значителни предимства за вашето предприятие

Икономически стимули

В цяла Европа са въведени схеми за финансово поощряване на организациите, които имат безопасни и здравословни работни места. Те включват:

 • по-ниски застрахователни премии;
 • данъчни облекчения;
 • държавни субсидии и безвъзмездни средства.

Един от примерите е месарският сектор в Германия. Застрахователните премии на участващите предприятия бяха намалени, ако те насърчават безопасността, например като купуват обезопасени ножове или обучават шофьорите за безопасно управление.  Схемата доведе до следните резултати:

 • 1 000 злополуки по-малко се докладват годишно за сектора в Германия;
 • намалението на разходите е възлязла на 40 милиона евро за шест години
 • икономия от 4,81 евро за всяко инвестирано евро.

 

Източник: Европейска агенция по безопасност и здраве при работа.