Международната организация на труда (МОТ) отбеляза, че пандемията от КОВИД-19 показа, че е налице силна система по безопасност и здраве при работа (БЗР). Според експертите ѝ това е в резултат на общите усилия на правителства, работодатели, работници, участници в общественото здравеопазване и всички страни на национално ниво и ниво предприятие, които са от важно значение за опазването не само на работната среда, но и за безопасността и здравето на работниците. Тазгодишната кампания е подчинена на мотото: „Да действаме заедно, за да изградим позитивна култура за безопасност и здраве“.

Позитивната култура на БЗР е основана върху приобщаването на страните в трудовия процес чрез разумно участие в дейностите за повишаване на безопасността и здравето на работното място. На работно място със силна култура на БЗР работниците се чувстват комфортно, изразявайки загриженост за възможни рискове или опасности при БЗР на работното място, а ръководството е активно в сътрудничеството със работниците за намиране на подходящи, ефективни и устойчиви решения. Това изисква откритост в комуникацията и диалога на основата на доверие и взаимно уважение на всички нива. Плакатът на МОТ можете да изтеглите от тук:

https://www.ilo.org/global/topics/safety-and-health-at-work/events-training/events-meetings/world-day-safety-health-at-work/WCMS_839023/lang–en/index.htm