Този първи съвместен глобален мониторингов доклад на СЗО/МОТ показва, че са необходими повече действия, за да се осигурят по-здравословни, по-безопасни, по-устойчиви и по-социално справедливи работни места, като централна роля играят промоцията на здравето на работното място и дейността на Службите по  трудова медицина.

Свързаните с работата заболявания и наранявания са причина за смъртта на 1,9 милиона души през 2016 г., според първите съвместни оценки на Световната здравна организация (СЗО) и Международната организация на труда (МОТ).

Незаразните заболявания представляват 81 %  от смъртните случаи. Най-големите причини за смъртните случаи са хронична обструктивна белодробна болест (450 000 смъртни случая); инсулт (400 000 смъртни случая) и исхемична болест на сърцето (350 000 смъртни случая). Трудовите злополуки са причинили 19 % от смъртните случаи (360 000 смъртни случая).

Разгледани са 19 професионални рискови фактора. Като основни рискове са докадвани; излагането на дълги работни часове – причина за приблизително 750 000 смъртни случая, излагането на работното място на замърсен въздух (прахови частици, газове и изпарения) – причина за 450 000 смъртни случая.
Всеки рисков фактор има уникален набор от превантивни действия, които са очертани в доклада за мониторинг. Например, предотвратяването на излагането на дълги работни часове изисква споразумение за здравословни максимални граници на работното време. За да се намали излагането на работното място на замърсяване на въздуха, се препоръчва контрол на праха, вентилация и лични предпазни средства.

Източник: WHO/ILO Joint Estimates of the Work-related Burden of Disease and Injury, 2000–2016