Главна инспекция по труда стартира проверки в цялата страна на строителни обекти в периода 24.04.2023 г. – 28.04.2023 г. като част от Европейската седмица на действието, организирана от Европейския орган по труда (ЕОТ). Инспекторите по труда в гр. София ще бъдат подпомогнати от командировани инспектори от други градове. След селското стопанство през 2021 г. и транспорта – през 2022 г., през 2023 г. ЕОТ ще съсредоточи своите усилия за повишаване на осведомеността за прилагане на трудовото законодателство в сектор „Строителство“.

При проверките инспекторите по труда ще следят дали се спазват изискванията за безопасност и здраве при извършване на строително-монтажни работи, както и за възникването и осъществяването на трудовите правоотношения, вкл. и законосъобразното наемане на чужди граждани в България, тъй като секторът е рисков и по отношение прилагането на различните форми на недеклариран труд, както и на работата без трудов договор. Рисковият характер на строителните дейности като работа на височина, земни/изкопни работи, използване на повдигателни съоръжения и на тежка строителна механизация също допринасят за увеличаване на трудовите злополуки.

През 2022 г. в сектора са извършени 5 585 бр. проверки. Установени са 29 112 бр. нарушения, от тях 19 411 бр. са по осигуряване на здраве и безопасност при работа. Случаите на работа без трудов договор са 808 бр., което е почти 24% от всички установени случаи.

Извършените проверки от контролните органи на Инспекцията по труда установяват, че най-честите нарушения, свързани със здравословните и безопасни условия на труд, са: неизползване на колективни и лични предпазни средства;

  • липса на обучения и професионална квалификация за извършваните дейности;
  • неосигурено обезопасяване на конструктивни отвори и конструктивни елементи;
  • работа на необезопасени скелета;
  • необезопасеност на изкопите; боравене с неизправни машини и инструменти;
  • неправилни действия при внезапно спиране на електрозахранването;
  • използване на нестандартни (самоделни) пособия;
  • неподдържане на реда и чистотата на работната площадка, което е предпоставка за спъване и падане;
  • самоинициирани действия за отстраняване на авария или на дефекти на машините и други.

 

Източник: ГИТ