Главна инспекция по труда се включва в стартиралата през януари 2024 г. кампания,: „Нито една трудова злополука“. В нея участват всички държави – членки на ЕС. Основната цел на кампанията е да се подобри превенцията на трудовия травматизъм сред работодатели и работници, като бъдат те по-добре осведомени при идентифициране и адресиране на причините за инцидентите.

Секторите, които подлежат на контрол в рамките на кампанията, са строителство, земеделие и транспорт. Освен извършването на проверки, ще бъдат проведени и информационни форуми, насочени към работодатели и социални партньори.

Сред заложените цели са:

· разширяване на знанията за това как да се извършва разследване на трудови злополуки, за да се идентифицират и да се предотвратят причините за тях;

· повишаване на осведомеността относно рисковете, свързани с трудови злополуки и наранявания чрез: предоставяне на специфична за сектора информация, насочена основно към микро-, малки и средни предприятия;

· предоставяне на насоки за процедурите за разследване на злополуки, очертаващи методологията за установяване на основната причина за настъпването им;

· насърчаване на участието на работниците и техните представители в разследването на трудовите злополуки и последващите превантивни мерки, които трябва да бъдат приети;

· споделяне на добри практики.

 

Източник: https://www.gli.government.bg/bg/taxonomy/term/423/node/12878