Европейскатата агенция за безопасност и здраве при работа (EU-OSHA) на срещата на високо равнище по въпросите на безопасността и здравето при работа (БЗР) в Стокхолм, представи своя водещ доклад: „Безопасност и здраве при работа в Европа – състояние и тенденции през 2023 г.“.   В него се прави цялостен преглед на състоянието и контекстуалното развитие на БЗР в Европейския съюз през последните години и се дава задълбочена картина на нововъзникващите тенденции.

Например: между 1998 г. и 2019 г. в ЕС трудовите злополуки без смъртен изход са намалели с 58 %, докато тези със смъртен изход са намалели с 57 %. Принос за този спад имат мерките за подобряване на превенцията, наред с икономическото развитие и промените в работната сила. Най-голямата част от това намаление обаче се осъществи преди 2010 г., а през последните години цифрите са в застой. В доклада се прави преглед също и на потенциалните подобрения, стагнацията и нееднозначността по отношение на някои развития, както и на области, пораждащи загриженост, като нестандартните видове труд, непълното спазване на законодателството в областта на БЗР или липсата на физическа активност, както и бъдещите предизвикателства.

Развитие при общия брой на трудовите злополуки без смъртен изход и честота на злополуките (брой злополуки на 100 000 работници), 1998 г. и 2019 г. — Евростат.

На срещата на високо равнище по въпросите на безопасността и здравето при работа в Швеция се разгледа и други теми като: психичното здраве в професионалния живот, ролята на социалните партньори, влиянието на горещите вълни и изменението на климата върху БЗР и оценката на националните стратегии в областта на БЗР. В В контекста на „Въздействието на изменението на климата и горещите вълни върху БЗР“ EU-OSHA представи ръководство за БЗР и топлинния стрес, в което се предоставят практически насоки относно управлението на рисковете, свързани с труда по време на горещини, и информация за това какво да се предприеме, ако работникът развие заболяване или здравословен проблем, свързан с топлината.