Описание

Професионално направление:     Маркетинг и реклама           Код: 342

Професия:    Сътрудник в маркетингови дейности        Код: 342020

Специалност:               Маркетингови проучвания         Код: 3420201

Степен на професионална квалификация – Втора

Общ брой часове:   660

Форма на обучение:    Дневна, дистанционна

Изисквания за минимално входящо образователно равнище:    завършен първи гимназиален етап (завършен 10-ти клас)

Документ след завършване на курса:

Свидетелство за професионална квалификация или Удостоверение за професионално обучение

Възможност за професионална реализация:

В маркетингови агенции или консултантски фирми, които провеждат

маркетингови проучвания по поръчка, както и в маркетингови отдели на фирми, работещи във всички сектори на националната икономика.