Business people

На база оценка на работните процеси, оборудването, помещенията, работните места, организацията на труда, използваните суровини и материали, факторите на работните места и трудовия процес и определяне на изложените на риск лица.
• До 2 длъжности
• От 3 до 10 длъжности
• От 11 до 20 длъжности
• Над 20 длъжности
1. Изработване на карти за оценка на условията на труд на работното място/ длъжност
2. Определяне на незабавни мерки за намаляване и отстраняване на установените несъответствия
3. Разработване на препоръки относнo преустройството на работно място, организацията на труда и трудовото натоварване на заболели работници и служители.
4. Разработване на мерки и програми за отстраняване и намаляване на риска.