producing-office-manager

ОБУЧЕНИЕ ПО РАМКОВА ПРОГРАМА „Е“

Професионално направление:Секретарски и административни офис дейностиКод: 346
Професия:Офис-мениджърКод: 346010
Специалност:Бизнес администрацияКод: 3460101
Степен на професионална квалификациятретаІІI
Общ брой часове:994
От които: 
брой часове по теория:487
брой часове по практика:507
Форма на обучение:Дневна
Организационна формаКвалификационен курс
Минимално входящо образователно равнище:средно образование или придобито
право за явяване на държавни зрелостни
изпити за завършване на средно образование
и се определя с държавните образователни
изисквания за придобиване на квалификация по професии

Документ след завършване на курса:

Удостоверение за професионална квалификация или
Свидетелство за професионална квалификация

Обучението дава възможност за придобиване на знания и умения за:

 • правилата за безопасни и здравословни условия на труд и опазване на околната среда;
 • изискванията и правилата за организацията и провеждането на бизнес срещи и работни мероприятия;
 • водeне на календарен план-график на мероприятията;
 • структурите на държавната и общинската администрация и правомощията им;
 • придобиване на умения за водене на писмена бизнес кореспонденция;
 • водене на картотеки и архивира документация на хартиен и магнитен носител със специализиран програмен продукт;
 • правилата на бизнес протокола при посрещане и изпращане на гости и посетители и клиенти;
 • организиране на семинари, обучения и др.;
 • подготвяне и уреждане на пътувания във и извън страната;
 • контролиране техническата изправност на офис оборудването и наличието на консумативи за представителни и канцеларски цели;
 • изготвяне на справки, отчети и други документи, свързани с изпълняваните дейности.

Запишете се за обучението чрез нашата онлайн форма за записване или по телефона!

Запишете се сега!

Национален телефон: 0700 20 221

e-mail: stmltmvarna@gmail.com

тел.: 0882 59 76 29 – Галина Атанасова

тел.: 0886 198 468 – Тереза Цанева