Cashier

ОБУЧЕНИЕ ПО РАМКОВА ПРОГРАМА „A“
Професионално направление:Администрация и управлениеКод: 345
Професия:КасиерКод: 345060
Специалност:КасиерКод: 3450601
Степен на професионална квалификацияпърваІ
Общ брой часове:306
От които: 
брой часове по теория:146
брой часове по практика:160
Форма на обучение:Дневна
Организационна формаКвалификационен курс
Минимално входящо образователно равнище:Начален етап на основното образование или успешно завършен курс за ограмотяване, организиран от училища в системата на народната просвета по реда на Закона за насърчаване на заетостта или при условията и по реда на програми и проекти, финансирани със средства от европейските структурни фондове.

Документ след завършване на курса:

Удостоверение за професионално обучение или
Свидетелство за професионална квалификация

Обучението дава възможност за придобиване на знания и умения за:

  • правилата за безопасни и здравословни условия на труд и опазване на околната среда;

  • разпознаване на официалните парични единици в обръщение;

  • извършване на парични, обменни и разплащателни операции;

  • съставяне на документи, свързани с паричния оборот на предприятието;

  • водене на регистри, свързани с паричния оборот на предприятието;

  • изготвяне на разчетно-платежни ведомости за заплати на работниците и служителите;

  • изискванията на финансовия и данъчния контрол;

  • планиране и организиране дейността си в съответствие с нормативните срокове;

  • работа със специализирани програмни продукти;

  • използване на технически средства за обслужване на клиенти.Запишете се за обучението чрез нашата онлайн форма за записване или по телефона!


Запишете се сега!


Национален телефон: 0700 20 221


e-mail: stmltmvarna@gmail.com


тел.: 0882 59 76 29 – Галина Атанасова


тел.: 0886 198 468 – Тереза Цанева