ЦПО СТМ - търговски представител

Обучение по рамкова програма „Е“

Професионално направление:Търговия на едро и дребноКод: 341
Професия:Търговски представителКод: 341040
Специалност:Търговия на едро и дребноКод: 3410401
Степен на професионална квалификация:третаІІI
Общ брой часове:960
От които: 
брой часове по теория:464
брой часове по практика:496
Форма на обучение:Дневна
Организационна формаКвалификационен курс
Минимално входящо образователно равнище:

средно образование или придобито

право за явяване на държавни зрелостни изпити за завършване на средно образование и се определя с държавните образователни изисквания за придобиване на квалификация по професии

Документ след завършване на курса:

Удостоверение за професионално обучение или
Свидетелство за професионална квалификация


Обучението дава възможност за придобиване на знания и умения за:

• правилата за безопасни и здравословни условия на труд и опазване на околната среда
• набиране, обработване и анализиране на информация за пазара; обработване на запитвания на клиентите;
• прогнозиране, планиране и организиране на дейността по реализиране на
продуктите на дружеството;
• преговаряне и прилагане на ефективни търговски контакти за реализация
на стоки и продукти;
• презентиране на качествата на предлаганите продукти;
• психологията на потребителя, потребителските вкусове и
предпочитания, особеностите на потребителското поведение и факторите, които му
влияят;
• прилагане на продуктовата и дистрибуционнатa политика;
• събиране, обработване и разчитане на маркетингова информация;
• извършване на проучвания и анализиране на потребителското поведение;
• подготвяне на писма, оферти, сделки и оформяне на договори съгласно изискванията на български и международни стандарти и правилата за регистриране, класифициране и
архивиране на документи.