ОБУЧЕНИЕ ПО РАМКОВА ПРОГРАМА „Б“

Професионално направление:СтроителствоКод: 582
Професия:Строител - монтажникКод: 582040
Специалност:Сухо строителствоКод: 5820403
Степен на професионална квалификациявтораІІ
Общ брой часове:697
От които: 
брой часове по теория:342
брой часове по практика:355
Форма на обучение:Дневна
Организационна форма:Квалификационен курс
Минимално входящо образователно равнище:Завършен Х или ХI клас, придобито право за явяване на държавни зрелостни изпити за завършване на средно образование или завършено средно образование.

Документ след завършване на курса:

Удостоверение за професионално обучение или
Свидетелство за професионална квалификация

Обучението дава възможност за придобиване на знания и умения за:

  • правилата за безопасни и здравословни условия на труд и опазване на околната среда;
  • подготвяне на работното място;
  • изпълняване на предстенни обшивки и облицовки;
  • изпълняване на преградни стени;
  • изпълняване на окачени тавани;
  • изпълняване на сухи подове;