ОБУЧЕНИЕ ПО РАМКОВА ПРОГРАМА „Б“

Професионално направление:СтроителствоКод: 582
Професия:Строител - монтажникКод: 582040
Специалност:Метални конструкцииКод: 5820402
Степен на професионална квалификациявтораІІ
Общ брой часове:697
От които: 
брой часове по теория:322
брой часове по практика:375
Форма на обучение:Дневна
Организационна форма:Квалификационен курс
Минимално входящо образователно равнище:Завършен Х или ХI клас, придобито право за явяване на държавни зрелостни изпити за завършване на средно образование или завършено средно образование.

Документ след завършване на курса:

Удостоверение за професионално обучение или
Свидетелство за професионална квалификация

Обучението дава възможност за придобиване на знания и умения за:

  • правилата за безопасни и здравословни условия на труд и опазване на околната среда;
  • подготвяне на работното място;
  • разтоварване, складиране и укрепване на метални елементи;
  • участие при подготовката за монтаж;
  • извършване на монтаж на метални конструкции;