цпо стм лтм офис-секретар

ОБУЧЕНИЕ ПО РАМКОВА ПРОГРАМА „Б“

Професионално направление:Секретарски и административни офис дейностиКод: 346
Професия:Офис-секретарКод: 346020
Специалност:Административно обслужванеКод: 3460201
Степен на професионална квалификациявтораІI
Общ брой часове:775
От които: 
брой часове по теория:380
брой часове по практика:395
Форма на обучение:Дневна
Организационна формаКвалификационен курс
Минимално входящо образователно равнище:Завършен Х или ХI клас, придобито право за явяване на държавни зрелостни изпити за завършване на средно образование или завършено средно образование.

Документ след завършване на курса:

Удостоверение за професионална квалификация или
Свидетелство за професионална квалификация

Обучението дава възможност за придобиване на знания и умения за:

  • правилата за безопасни и здравословни условия на труд и опазване на околната среда
  • изискванията и правилата за организацията и провеждането на бизнес срещи и работни мероприятия;
  • водене на картотека „офис организатор" с данни за клиенти и партньори и календарен план-график на мероприятията;
  • водене на писмена бизнес кореспонденция;
  • водене на картотеки и архивира документация на хартиен и магнитен носител със специализиран програмен продукт;
  • протоколиране на срещи и мероприятия;
  • правилата на бизнес протокола при посрещане и изпращане на гости и посетители;
  • подготвяне и уреждане на пътувания във и извън страната.