цпо стм лтм варна - икономист

ОБУЧЕНИЕ ПО РАМКОВА ПРОГРАМА „Е“

Професионално направление:Администрация и управлениеКод: 345
Професия:ИкономистКод: 345120
Специалност:ТърговияКод: 3451202
Степен на професионална квалификациятретаІІI
Общ брой часове:960
От които: 
брой часове по теория:454
брой часове по практика:506
Форма на обучение:Дневна
Организационна формаКвалификационен курс
Минимално входящо образователно равнище:Средно образование или придобито право за явяване на държавни зрелостни изпити за завършване на средно образование и се определя с държавните образователни изисквания за придобиване на квалификация по професии

Документ след завършване на курса:

Удостоверение за професионално обучение или

Свидетелство за професионална квалификация

Обучението дава възможност за придобиване на знания и умения за:

  • правилата за безопасни и здравословни условия на труд и опазване на околната среда;
  • управленските функции и принципи и успешни подходи за управление на човешките ресурси;
  • анализиране на ситуацията, откриване на проблеми и разработване на предложения за решаването им;
  • познаване значението на качеството на продукта за съществуването и развитието на предприятието;
  • видовете разходи и процеса на калкулиране на цената, използването им като инструмент при вземане на решения и планиране;