Проведе се ежегодното обучение по ЗБУТ на служителите на община Царево
201706.30
0

Проведе се ежегодното обучение по ЗБУТ на служителите на община Царево

На 27.06. се проведе ежегодното обучение на служителите на община Царево съгл. Наредба № РД-07-2/16.12.2009 за условията и реда за провеждането на периодично обучение и инструктаж на работниците и служителите по правилата за осигуряване на ЗБУТ. В ежегодното обучение се застъпват теми като Оценка на риска, Задължения на работодателя при трудова злополука, Работно време и…