kut-gut-obuchenie

1. Обучение на длъжностните лица, които провеждат инструктажите по ЗБУТ, съгласно Наредба № РД -07-2 от 16 декември 2009 г. за условията и реда за провеждането на периодично обучение и инструктаж на работниците и служителите по правилата за осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд.
2. Обучение на членовете от ГУТ/КУТ по Наредба № 4 от 3.11.1998 г. за обучението на представителите в комитетите и групите по условия на труд в предприятията.
3. Издаване на Удостоверение на всеки успешно преминал обучение.