Digital StillCamera

При определяне списъка на работните места, подходящи за заемане от трудоустроени лица и бременни жени. Участие при разработване на мерки за подобряване условията на труд и др.