ОБУЧЕНИЕ ПО РАМКОВА ПРОГРАМА „Б“

Професионално направление:СтроителствоКод: 582
Професия:Строител - монтажникКод: 582040
Специалност:Изолации в строителствотоКод: 5820405
Степен на професионална квалификациявтораІІ
Общ брой часове:697
От които: 
брой часове по теория:322
брой часове по практика:375
Форма на обучение:Дневна
Организационна форма:Квалификационен курс
Минимално входящо образователно равнище:Завършен Х или ХI клас, придобито право за явяване на държавни зрелостни изпити за завършване на средно образование или завършено средно образование.

Документ след завършване на курса:

Удостоверение за професионално обучение или
Свидетелство за професионална квалификация

Обучението дава възможност за придобиване на знания и умения за:

  • правилата за безопасни и здравословни условия на труд и опазване на околната среда;
  • подготвяне на работното място;
  • извършване на енергийно саниране на външни стени;
  • извършване на енергийно саниране на покриви (направа на топлоизолация на покриви);
  • извършване на енергийно саниране на открити подове и подове над неотопляеми пространства;
  • извършване на хидроизолации на фундаменти, стени и покриви;