Одит на фирмата
Преглед и организация на наличните документи във връзка със създадените условия за безопастност и здраве, съгласно нормативните документи
Пакет от документи:
заповеди, програми и основни инструкции по осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд
Изготвяне на физиологичен режим на труд и почивка;
Изготвяне на Декларация по чл. 15 от ЗЗБУТ;