ЦПО към „Служба по трудова медицина – ЛТМ“ ООД организира ежемесечни Обучения по Здравословни и Безопасни Условия на Труд съгласно Наредба № РД-07-2.

1. Курсът е предназначен за:

 • Длъжностните лица, провеждащи инструктажите по ЗБУТ,
 • Длъжностните лица, които ръководят и управляват трудовите процеси /ръководители на предприятия и ръководители от структурните звена в предприятията/;
 • Специалисти, отговарящи за обучението по здраве и безопасност и др.
 • Лицата отговарящи за съоръженията с повишена опасност;

2. Цел на обучението:

Целта на това обучение е да запознае участниците с изискванията към тях, регламентирани в Закона за здравословни и безопасни условия на труд и Наредба № РД-07-2 от 16.12.2009 г. и да ги подпомогне в създаването на фирмена политика за превантивност, обхващаща организацията на работа, технологията, работните места, оборудването и обвързваща всички участници в трудовата дейност. Участниците получават практически познания за координиране на дейността по анализиране, оценяване, отстраняване и управление на риска като най-ефективен начин за създаване на безопасни условия на труд.

3. Полза от обучението:

Получаване на знания и умения за цялостния комплекс от дейности в областта на здравето и безопасността при работа.

 4. Какъв документ получавате:

На завършилите обучението се издава Удостоверение за длъжностни лица, преминали ежегодно обучение по ЗБУТ, съгласно Наредба № РД-07-2 от 16.12.2009 г.;

5. От кого се изисква:

 • Изпълнителна агенция "Главна инспекция по труда" /Инспекция по охрана на труда/ - за всички фирми, без значение от предмета им на дейност.
 • Камара на строителите в България - за строителните фирми, при първоначалното им вписване в регистъра на Камарата на строителите в България и при годишното потвърждаване на обстоятелствата.

6. Кога ще се проведе курса: 28.04.2017г.
(
Обучението ще се провежда ежемесечно. За повече информация за следващите дати, свържете се с нас.)

7. Къде ще се проведе обучението: - гр. Варна, ул. Роза 38, партер

8. Брой участници: максимално 9 човека в група

9. Теми на обучението:

 • Здравословни и безопасни условия на труд – понятие и основни термини
 • Задължения на работодателя, на работниците и служителите при осигуряване и спазване на ЗБУТ
 • Задължения по Наредба № РД-07-2 от 16 декември 2009 г.за условията и реда за провеждането на периодично обучение и инструктаж на работниците и служителите по правилата за осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд
 • Трудова злополука
 • Работно време и ФРТП
 • Акценти по спазване на ЗБУТ, противопожарна и аварийна безопасност, породена от спецификата на вътрешно-фирмената организация на работа

 10. Програма:

09.00 – 09.15ч.Регистрация
09.15 – 10.30ч.Лекция
10.30 – 10.50ч.Кафе - пауза
10.50 – 12.00ч.Лекция
12.00 – 13.30ч.Обедна почивка
13.30 - 15.00ч.Лекция
15.00 - 15.30ч.Кафе - пауза
15.30 – 17.00чВъпроси и отговори

 

 11. Такса участие:  - 60.00 лв на лице.

Таксата за участие включва: презентации, помощни материали, персонални консултации и издаване на удостоверение за обучение.

При участие на повече от едно лице от фирма – 10 % намаление на таксата на лице

12. Плащане: Таксата за обучението се заплаща най-късно до 27.04.2017

Извършва се по банковата сметка на  “Служба по трудова медицина - ЛТМ” ООД:

ТОКУДА БАНК АД, IBAN: BG 58CREX92601056661801, BIC: CREXBGSF

13. Регистрация:

Заявете участието си в курса, като посочите следните данни на е-mail:  stmltmvarna@gmail.com :

 • Три имена
 • Длъжност
 • Данни на фирмата за изговяне на фактура
 • Телефон за контакт
 • Брой участници

  Или използвайте формата за записвания:

  Данни за фирмата

  Име на дружество / физическо лице*

  Адрес

  Лице за контакт:

  Име, Презиме, Фамилия*

  Вашият Email*

  Телефон за връзка*

  Име на курса/обучението*

  Брой участници

  Съобщение/Допълнителни въпроси