medical-exam

1. Изготвяне на електронни здравни досиета на работниците и служителите, съгласно Наредба 3 от 2008 г.
2. Изготвяне на списък /рискограма- определяне на броя и вида медицински специалисти и изследвания/. Съдействие при организирането на задължителните предварителни и периодични профилактични медицински прегледи, съгласно Наредба 3/87г. и Наредба 7/2005 г. за съответните категории персонал.
3. Изготвяне на заключение за пригодността от СТМ на база профилактичните медицински прегледи и изследвания.
4. Попълване на производствени характеристики за явяване на ТЕЛК.
5. Изготвяне на заключения на експертно решение от ТЕЛК.
6. Обобщен ежегоден анализ на здравословното състояние на работниците и служителите въз основа на:

 • резултатите от извършените профилактични медицински прегледи и изследвания;
 • показатели за временна и трайна нетрудоспособност /въз основа на представени болнични листи за предходна година и Експертни решения от ТЕЛК/ и връзката им с условията на труд;
 • данните за професионалната заболеваемост, трудовия травматизъм;
  7. На новопостъпващите работници и служители:
  - определяне на медицинските специалисти, от които да се извърши предварителния медицински преглед на кандидата за съответната длъжност;
  - изготвяне на електронно здравно досие за всеки новопостъпил работник и служител;
  - заключение за пригодността на лицето от СТМ, на база медицинско свидетелство.