201907.01
0

Най-честите причини за инциденти в резултат на поражение от електрически ток

От началото на годината ИА „Главна инспекция по труда“ участва в разследването на серия инциденти на работното място, причините за които са идентични и най-общо са свързани с пренебрегване на правилата за безопасност, неосъществен ефективен контрол или недооценяване на рисковете на конкретните работни места. Според направените анализи в голямата си част тези инциденти са били напълно предотвратими.

Повтарящи се причини за инциденти в следствие на поражение от електрически ток

Причините за възникването на инциденти в резултат от поражение от електрически ток се групират в две основни групи според напрежението на електрическата мрежа и съоръжения.

1.Злополуки в мрежи с напрежение 380/220 волта. Две са основните причини за възникването на тези инциденти.

1.1.Често се започва съзнателно работа по или в близост до неизключено съоръжение или части от мрежата. Тези злополуки по правило се допускат от персонал, притежаващ документи, доказващи неговата квалификация и ниво на знания по електробезопасност. Работещите в тези случаи демонстрират прекалено самочувствие и умишлено пренебрегват правилата за безопасност.

1.2.Втората типична причина за този вид инциденти е допускане в експлоатация на електрически съоръжения без необходимата защита срещу директен и/или индиректен допир до части, намиращи се под опасно напрежение. Нарушената защита срещу директен допир е свързана с наранена или липсваща изолация, счупени или липсващи капаци, обвивки и др. По отношение на индиректния допир най-честите нарушения са свързани с липса на такава защита (най-често зануляване) и/или неизвършена периодична оценка за нейната ефективност, което става с измерване.

Неправилно свързан нулев проводник и неизвършено измерване за оценка  ефективността на защитната мярка „зануляване“ е причината да се допусне метални работни плотове в кухня в заведение да попаднат под напрежение, което през месец май доведе до смъртта на работник.

 2.Злополуки в мрежа с напрежение над 1000 волта.

2.1.Тези инциденти също са в резултат на периодично повтарящи се причини –  извършване на работа, при която се допират или доближават опасно намиращи се под напрежение въздушни електропроводи или електрически съоръжения. Пострадалите лица, които са както квалифициран, така и неквалифициран персонал, във всеки от случаите са извършвали работа в близост до части под напрежение без да отчетат този факт. Следва да се отбележи, че тези злополуки не са поради непознаване на опасността, а по-скоро от неотчитането й при конкретните условия на работа. При една от злополуките загина работник, след като металният стълб, който са вдигали заедно с колега, е опрял в проводник на въздушна линия и той е попаднал под напрежение.

2.2.Други, традиционно повтарящи се причини, водещи до тежки трудови злополуки, са свързани с неизпълнение на техническите мероприятия за безопасност (най-често започване на работа без да бъде извършена проверка за отсъствие на напрежение). Това, наред с несъгласуване на действията между отделните работодатели и/или между длъжностни лица, и/или самите работещи, става причина за започване на работа по части под напрежение.

2.3.Неизползването на лични предпазни средства при работа по електрически уредби и съоръжения също води до злополуки, макар и непричинени от протичане на ток през човешкото тяло. Има случай на инцидент, при който работникът не е починал от токов удар, а от травмите, получени при падането от височина, тъй като не е използвал колан.

Основните нормативни актове, които регулират безопасността при работа с електрически ток, са:

  • Наредба № 16-116 от 08.02.2008 г. за техническа експлоатация на енергообзавеждането;
  • Наредба № 9 от 09.06.2004 г. за техническата експлоатация на електрически централи и мрежи;
  • Наредба № 3 от 09.06.2004 г. за устройството на електрическите уредби и електропроводните линии;
  • Правилник за безопасност и здраве при работа по електрообзавеждането с напрежение до 1000 V;
  • Правилник за безопасност и здраве при работа в електрически уредби на електрически и топлофикационни централи и по електрически мрежи.

Източник: Главна инспекция по труда

Публикувай коментар

Вашият email адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са маркирани със * *