201805.10
0

Инструкция за работа с азбест

АЗБЕСТ

В строителството се извършват дейности, при които има риск работещите да влязат в контакт с прах от азбест или от азбестосъдържащи материали.

Какво е азбест?

Азбестът е общото наименование на група влакнести минерали. Азбестът е негорим, химически и биологически устойчив минерал. Тези качества обуславят масовото му използване в строителството, промишлеността и пожарната безопасност. Бумът в употребата му е през 70те и 80те години на 20ти век.

Защо азбестът е опасен?

По структура той се състои от микровлакна със заострени краища. При вдишване азбестовите влакна остават в белите дробове и не могат да се изхвърлят с кашлица или по друг начин. Те са вредни за здравето. Причиняват белодробни заболявания. Някои са нелечими.Контактът с азбест може да провокира усложнения и в други органи и системи в човешкото тяло.

Азбестът е канцерогенен и не съществува безопасно ниво на азбестов прах (Фиг.1).

1

Фиг. 1 Бял дроб с азбестоза и здрав бял дроб

Пушенето увеличава риска от заболяване на работещи в контакт с азбест. У нас е забранена търговията и употребата на азбест. Въведената забрана не решава проблема за вече вложения азбест в сгради и конструкции.

Типичните места, където може да са използвани азбестосъдържащи материали:

изолация върху различни съоръжения, етернитови тръби, отоплителни системи с топлоизолация на тръбопроводи и бойлери, електроинсталации;

укрепващи материали, релефни прегради, покривни плочи, облицовъчни плочи;

подови настилки, азбестохартиени облицовки;

вентили, фланци и уплътнители, облицовани или изолирани с азбест.

Рискови дейности:

реконструкция и аварийна поддръжка на водопроводна и канализационна мрежа;

обновяване или ремонт на сгради и съоръжения;

разрушаване на сгради и демонтаж на съоръжения;

дейности по поддръжка на сгради и съоръжения.

Рискови професии:

работещи във ВиК сектор;

инженери ВиК и ОВК;

електротехници;

работещи, извършващи ремонт на покриви;

работници по поддръжка;

работници довършителни работи;

всички работещи на строителната площадка.

План за управление на азбестовия риск

Установете дали има наличие на материали, съдържащи азбест. Съберете информация за вложените материали, организирайте визуална инспекция от специалист с опит и вземане на проби за лабораторен анализ.

Съхранявайте информацията, съдържаща местоположението, състоянието на материала и резултатите от лабораторния анализ на пробите.

При съществуването на азбест определете риска от вдишване на влакната.

Труднодостъпните, но в стабилно състояние азбестови материали, могат да се оставят на място до частично или пълно отстраняване. Обозначават се ясно и редовно се инспектират.

Азбестът, вложен в стабилна матрица, която не изпуска прах във въздуха, не е опасен за здравето.

Ако азбестовият материал е в стабилни условия, но е достъпен, към него се прилагат контролни мерки за ограждането, капсулирането или запечатването му. Целта е да се изгради бариера между азбестовия материал и атмосферата.

Азбестът, който не е в стабилни условия, се отстранява.

Дейности по разрушаване и/или демонтаж на азбест и азбестосъдържащи продукти се извършват от юридически или физически лица, които имат издадени разрешения за това (по Закона за здравето).

Защита на здравето на работещите: ю

Оценете риска, като определите вида на азбеста и експозицията, на която работещите са изложени.

Вземете под внимание и други рискове освен азбест, например работа на височина, работа в тесни пространства /шахти, канали и др./.

Оградете работната зона и обозначете с предупредителни знаци.

Не допускайте разпространението на прах от азбест. Прилагайте мокри методи за рязане на азбестосъдържащи повърхнини.

Осигурете достъп само на пряко заетите.

На работното място е абсолютно забранено тютюнопушенето и консумирането на храна и напитки (Фиг.2 и Фиг.3).

2

Фиг.2 Правилно действие

3

Фиг.3 Неправилно действие.

Осигурете подходящи сервизни помещения /бани и тоалетни/, включително душове, при операции с прахоотделяне.

Осигурете работно или защитно облекло и лични предпазни средства.

Съобразете избора на дихателно предпазно средство с персоналните характеристики на работещия – наличие на брада или очила. Подходящи са маски с филтър РЗ. Маските не трябва да се свалят преди свалянето на работните дрехи.

Планирайте работните процеси така, че да се избегне разпространяването на азбестов прах във въздуха. Използвайте подходящи методи, оборудване и инструменти. Осигурете редовно и ефективно почистване и поддръжка на работната зона и оборудването.

Съхранявайте и транспортирайте отпадъците в запечатани опаковки с етикети, посочващи съдържанието.

Третирането на отпадъците се извършва при спазване на законовите изисквания.

Работодателят осигурява:

разделно съхраняване на работното, защитното и личното облекло;

изпиране на работното и защитно облекло при спазване на изискването за транспортиране в затворени контейнери;

съхраняване и проверка на защитната екипировка.

Работодателят информира работещите за:

дейността, която ще извършват;

възможния риск за здравето им;

процедурите и проверките, които ще се използват;

хигиенните изисквания, употребата на ЛПС и защитно облекло;

предприетите защитни мерки;

резултатите от направените измервания и значението им.

Работодателят организира за работещите:

извършване на оценка на здравното състояние преди експонирането им на прах от азбест и най-малко на три години по време на експозицията;

обучение на всички, които са или е вероятно да бъдат експонирани на азбестов прах, като обучението се провежда преди започване на работа и периодично на всеки три години.

Концентрацията на азбестови влакна във въздуха на работната среда не трябва да превишава 0,1 влакна на сm3 като средно претеглена по време за 8 часа концентрация. Съдържанието на азбестови влакна във въздуха на работното място се измерва редовно.

Безопасен начин на работа:

При извършване на дейности по поддръжка се налага временно отстраняване на азбестова/и изолационна/и плоскост/и на таван, за да се достигне до кабелите над него (Фиг.4 и Фиг.5).

4

Фиг.4 Правилна работа.

Зоната около мястото на работа се опакова с полиетиленово покритие с плътност 500 и изолираща лента.

Работещият носи цялостен апарат за защита на дихателните органи и гащеризон с качулка. Плочата се отстранява грижливо, без да се нарушава нейната цялост

5

Фиг. 5 Неправилна работа

 

Публикувай коментар

Вашият email адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са маркирани със * *